Jakość kształcenia

Ankiety studenckie

 

Ankiety oceniające jakość zajęć dydaktycznych oferowanych w naszej jednostce przeprowadzane są po każdym semestrze. Każdy student/-ka ma możliwość wyrażenia swojej opinii o kursach, w których brał udział, w formularzu dostępnym w serwisie USOSweb.

Ocena zajęć prowadzonych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji od wielu lat lokuje nasze kursy wśród najbardziej docenianych i lubianych na uniwersytecie. 

Fragmenty raportu OZD (Oceny Zajęć Dydaktycznych) dla KPSC dla roku 15/16

Fragmenty raportu OZD (Oceny Zajęć Dydaktycznych) dla KPSC dla roku 16/17

W roku 2016 dr Renata Iwicka laureatką nagrody Pro Arte Docendi, a w roku 2017 nagrodę otrzymała dr hab. Joanna Grela. W roku 2015 dr Agnieszka Kowalska została nominowana do Laudacji Studenckich 2015 w kategorii Przyjaciel Studenta. W roku 2018 w tej samej kategorii do Laudacji Studenckich została nominowana dr hab. Joanna Grela.

Polityka antyplagiatowa

W Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji funkcjonuje Regulamin procedury antyplagiatowej, który zobowiązuje promotorów prac dyplomowych do weryfikacji oryginalności przedkładanych do oceny prac pisemnych w systemie Plagiat.pl lub/i Otwartym Systemie Antyplagiatowym. 

Prace zaliczeniowe i inne prace pisemne mogą być sprawdzane we wskazanych programach.

Studenci podczas kursu "Propedeutyka pracy naukowej" zapoznają się z przepisami prawnymi regulującymi kwestie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej oraz zasadami prowadzenia badań i komunikowania ich efektów w sposób szanujący etyczne standardy pracy naukowej. 

Praktyczny wymiar kształcenia

Dokładamy starań aby kursy oferowane w naszej jednostce nie tylko wyjaśniały świat kultur w formie teoretycznych pojęć i abstrakcyjnych analiz ale również dostarczały umiejętności praktycznych koniecznych do pragmatycznego i zarazem refleksyjnego funkcjonowania w tym świecie. Udział w zajęciach lektoratowych daje szansę na poznanie jednego z wybranych języków orientalnych i jednego nowożytnego. Wiedza, którą nabywają studenci może z powodzeniem być wykorzystana w pracy dziennikarza, reportażysty, nauczyciela, trenera kompetencji międzykulturowych, pracownika placówek dyplomatycznych, instytucji kulturalnych, biur podróży czy tłumacza. Stanowi również atrakcyjny horyzont dla artystów, pracowników działów promocji i marketingu lub firm outsourcingowych. Podczas zajęć "Kultura w praktyce-projekty" będzie można zmierzyć się z prawdziwymi zadaniami związanymi z realizacją działań kulturalnych w sferze publicznej. 

W roku akacemickim 2017/18 odbył się cyklu "Kulturoznawca zOrientowany na Karierę" (#KPSCKzK), podczas których organizowane były prelekcje lub warsztaty z osobami, które w swojej pracy zawodowej wykorzystują kompetencje międzykulturowe. Najchętniej i naczęściej zapraszaliśmy na nie naszych absolwentów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i udzielają cennych porad młodszym koleżankom i kolegom. 

Zachęcamy gorąco studentów do realizacji praktyk zawodowych podczas studiów. Nie są one obowiązkowe ale dzięki udziałowi w nich można uzyskać 5 ECTSów. Szczegóły tam

Od roku 2017/2018 na Wydziale Filozoficznych istnieje możliwość przygotowania wdrożeniowej pracy magisterskiej w ramach projektu Paidagogos Pro. Tego typu prace powstają na drodze współpracy z firmą, organizacją lub instytucją i mają na celu wypracowanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań podnoszących jakość pracy u danego pracodawcy. Szerzej o projekcie tam

Jednostka rozwija także współpracę nie tylko z innymi ośrodkami naukowymi ale również z różnymi organizacjami i firmami poprzez wspólne działania edukacyjne, szkoleniowe czy konsultacyjne. Od roku 2015 na zaproszenie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży. Katedra jest członkiem sieci Wielokulturowy Kraków. Pracownicy są zaangażowani w prace nad programem Otwarty Kraków realizowany przez Urząd Miasta Krakowa. 

Losy absolwentów

Bardzo zależy nam na potrzymaniu kontaktu z naszymi absolwentami i serdecznie zapraszamy ich do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach i projektach. Dziękujemy im serdecznie za spotkania w ramach cyklu "Kulturoznawca zOrientowany na Karierę". Bardzo cieszymy się, że podtrzymują więź z KPSC i przesyłają nam wizytówki i pozdrowienia, którymi z przyjemnością dzielimy się w naszych mediach #KPSCabsolwetnNET. Jesteśmy dumni wiedząc, że Wiktoria śle fantastyczne reportaże do National Geographic, Mateusz pracuje w branży marketingowej, Ewa jest świetnym analitykiem finansowym, Joanna zwiedza świat z obiektywem, Tomasz opublikował nagordzoną powieść, Agnieszka jest świetnym managerem muzycznym, Justyna założyła Instytut Kompetencji Międzykulturowych, Iwona jest tłumaczem, ... . Zawsze podziwiamy i trzymamy kciuki za naszych absolwentów, którzy kontynuują swoje prace badawcze w ośrodkach zagranicznych: Agata - powodzenia w Oxfordzie, Olga - zadziwi Durham Univ., Magda - gratulujemy stanowiska na uniwersytecie w Singapurze, Ania - piękny doktorat z antropologii w Barcelonie, Joanna - doskonała magisterka w Leuwen. Wszystkich wspominamy ciepło i czekamy na kolejne opowieści. Kilka porad i ciepłych słów zostawili tutaj

Pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy na różnym etapie swojego życia wstąpili do KPSC i zatrzymali się u nas na dłużej lub krócej. 

Systematyczne badania Losów Absolwentów prowadzone są przez Biuro Karier i Jakość Kształcenia. Ze szczegółowymi raportami można zapoznać się na stronie. Od roku 2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi ogólnopolski monitoring losów absolwentów. Z danymi dla naszego kierunku można zapoznać się na stronie

Dla absolwentów przygotowano specjalny serwis oferujący szkolenia, staże, oferty pracy. 

Efekty kształcenia

Programy studiów naszej jednostki ukierunkowane są na wypracowanie określonych efektów kształcenia, dających naszym absolwentom zasób wiedzy i umiejętności rozpoznawalnych w innych ośrodkach naukowych i na rynku pracy.

Efekty kształcenia dla:

- kierunku: kulturoznawstwo, stopień 1.

- kierunku: kulturoznawstwo, stopień 2.

​Specjalnościowe efekty kształcenia będące uszczegółowieniem efektów kierunkowych:

- kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: porównawcze studia cywilizacji, stopień 1.

- kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: buddologia, stopień 1.

kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: porównawcze studia cywilizacji, stopień 2.

​Szczegółowe efekty kształcenia realizowane na konkretnych zajęciach w KPSC dostępne są w sylabusach poszczególnych kursów w systemie USOSweb.

Polityka projakościowa na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 roku (33/V/2010) powołała do istnienia szereg podmiotów, które niezależnie od siebie wdrażały rozwiązania projakościowe. Związane one zostały w jedną, spójną, ogólnouniwersytecką strukturę: Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK), którego cele, zadania, zasady i metody wdrażania obecnie reguluje uchwała Uchwała nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku. 

USDJK spełnia następujące zadania
1) Doskonalenie oferty dydaktycznej oraz programów kształcenia z uwzględnieniem
potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
2) Kształtowanie postaw projakościowych w środowisku akademickim;
3) Rozwój kadry;
4) Prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej;
5) Informowanie o ofercie dydaktycznej i działaniach projakościowych.

Funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia opiera się na następujących zasadach:
1) Za realizację zadań systemu odpowiadają dziekani i kierownicy jednostek
pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych, prowadzących działalność
dydaktyczną, zwani dalej kierownikami jednostek;
2) Wsparcie w zakresie narzędzi realizacji zadań systemu oferuje Centrum Wsparcia
Dydaktyki
i Spraw Studenckich oraz Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM;
3) Nadzór nad systemem sprawuje Rektor UJ.

Przewodniczącym USDJK jest Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia.

Na poziomie centralnym UJ w ramach ciągłego doskonalenia systemu kszałcenia wykonywane są następujące badania: Ocena Zajęć Dydaktycznych, Ocena Pracy Administracji, Baromentr Satysfakcji Studenckiej i Monitorowanie Losów Absolwentów (ich szczegółowy opis, procedura przeprowadzania i raporty dostepne są tutaj: http://www.jakosc.uj.edu.pl). Wyniki przeprowadzanych badań są szczegółowo analizowane i wykorzystywane dla wdrażania rozwiązań projakościowych.

Struktura ta ma swoje odzwierciedlenie na Wydziałach UJ, gdzie funkcjonują Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia. Szczególowe informacje na temat Komisji ds. Jakości Kształcenia w KPSC oraz Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Kształcenia na Wydziale Filozoficznym dostępne są tutaj.

Jeżeli masz pytania, sugestie, wątpliwości w zakresie jakości prowadzonych zajęć lub obsługi toku studiów w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji, prosimy o kontakt.