Egzaminy końcowe

1. Przed egzaminem licencjackim

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2012 lub później:

Student wgrywa pracę licencjacką do Archiwum Prac http://www.apd.uj.edu.pl

Od roku akademickiego 2018/19 procedurę i terminy wgywania prac licencjackich do serwisu AP reguluje Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 20 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Aby otrzymać dostęp do AP należy przesłać do sekretariatu drogą mailową następujące informacje:

 • tytuł pracy (również w j. angielskim jeśli chcemy uzyskać odpis w tym języku)
 • nazwisko promotora i recenzenta pracy

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu USOS przez sekretariat, student ma możliwość wprowadzenia pracy do systemu APD http://usosownia.uj.edu.pl/apd

Po wykonaniu tej czynności student musi poinformować promotora, że praca jest gotowa do zweryfikowania jej oryginalności w systemie antyplagiatowym. W przypadku kiedy promotorem pracy nie jest pracownik KPSC student zgłasza wgranie pracy do AP operatorowi systemu antyplagiatowego (Agnieszka Kowalska, a.kowalska@uj.edu.pl)

Informacje, które powinny być zawarte na stronie tytułowej pracy:

 • afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Filozoficzny
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • kierunek: kulturoznawstwo
 • specjalność (psc lub buddologia), numer indeksu, tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, imię i nazwisko promotora

O konieczności drukowania pracy zadecyduje promotor.

Wymogi formalne pracy

Informację o ocenie z pracy student otrzyma poprzez konto USOS przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego.

Dla wszystkich studentów:

Student najpóźniej na 7 dni przed egzaminem licencjackim powinien upewnić się czy są uzupełnione wszystkie oceny w systemie USOS z całego toku studiów oraz zgłosić program do rozliczenia! Należy również złożyć następujące dokumenty:

 • formularz dla Biura Karier [link]
 • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku złożenia podania o wydanie odpisu w języku obcym ilość zdjęć zwiększa się o liczbę wnioskowanych odpisów; zalecane zdjęcia przedstawiające lewy profil studenta)
 • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym [wniosek]
 • Oświadczenie z załącznika do Zarządzenia nr 20 Rektora UJ [link]

W zakładce "Płatności" w systemie USOS student znajdzie dane do wpłaty za wydanie dyplomu, dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu mailowo lub osobiście przed egzaminem. Opłata za dyplom w jezyku polskim wynosi 60 zł, osoby chcące otrzymać odpis dyplomu w języku obcym wpłacają dodatkowo 40zł za każdy egzemplarz.

W przypadku niekontynuowania nauki na UJ przed odbiorem dyplomu należy zwrócić legitymację studencką.

2. Egzamin licencjacki

3. Przed obroną pracy magisterskiej

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony został w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac (AP) związany z systemem USOS. Serwis połączony jest z centralnym Punktem Logowania i znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl

Od roku akademickiego 2018/19 procedurę i terminy wgywania prac magisterskich do serwisu AP reguluje ​Zarządzenie nr 20 Rektora UJ w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Aby otrzymać dostęp do AP należy przesłać do sekretariatu drogą mailową następujące informacje:

 • tytuł pracy (również w j. angielskim jeśli chcemy uzyskać odpis w tym języku)
 • nazwisko promotora i recenzenta pracy

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu USOS przez sekretariat, student ma możliwość wprowadzenia pracy do systemu AP http://usosownia.uj.edu.pl/apd

Po wykonaniu tej czynności student musi poinformować promotora, że  praca jest gotowa do zweryfikowania jej oryginalności w systemie antyplagiatowym. W przypadku kiedy promotorem pracy nie jest pracownik KPSC student zgłasza wgranie pracy do AP operatorowi systemu antyplagiatowego (Agnieszka Kowalska a.kowalska@uj.edu.pl) 

Informacje, które powinny być zawarte na stronie tytułowej pracy:

 • afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Filozoficzny
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • kierunek: kulturoznawstwo
 • specjalność (psc lub buddologia), numer indeksu, tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, imię i nazwisko promotora

Pracę magisterską wydrukowaną z systemu APD i zbindowaną student składa w sekretariacie w terminie okreslonym w Zarządzeniu Rektora.

Wymogi formalne pracy

Na 10 dni przed obroną student powinien złożyć w sekretariacie:

 • formularz dla Biura Karier [link]
 • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku złożenia podania o wydanie odpisu w języku obcym ilość zdjęć zwiększa się o liczbę wnioskowanych odpisów; zalecane zdjęcia przedstawiające lewy profil studenta)
 • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym [wniosek]
 • Oświadczenie z załącznika do Zarządzenia nr 20 Rektora UJ [link]

W zakładce "Płatności" w systemie USOS student znajdzie dane do wpłaty za wydanie dyplomu, dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu mailowo lub osobiście przed egzaminem. Opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł, osoby chcące otrzymać odpis dyplomu w języku obcym wpłacają dodatkowo 40zł za każdy egzemplarz.