prof. dr hab. Marta Kudelska

e-mail: marta.kudelska[at]uj.edu.pl

Absolwentka indologii i filozofii UJ. Moje główne badania związane są z filozofią indyjską, przede wszystkim z jej nurtami nirgunicznymi, zapoczątkowanymi w Upaniszadach, a kontynuowanymi w bramińskiej darśanie – adwaita-wedancie. Łączę pracę historyka filozofii z rolą tłumacza tekstów sanskryckich. Ostatnio interesują mnie poszukiwania adekwatnych narzędzi metodologicznych do tak precyzyjnego oddania  problematyki filozofii indyjskich, aby się stała zrozumiała także dla osób znających tylko filozofie zachodnie. Pokrewnym nurtem badań jest dialog, w jego wielu wymiarach i aspektach, przede wszystkim dialog międzykulturowy i międzyreligijny. 

Zainteresowania naukowe

 • filozofia indyjska
 • nurty nirguniczne
 • współczesne recepcje klasycznych tradycji
 • dialog międzykulturowy i międzyreligijny 

Najważniejsze publikacje

 • 2013, Aporie bramińskich systemów filozoficznych, „Diametros", nr 36, s. 98–121.
 • 2012, Filologiczna analiza terminów „teizm" i „ateizm" i jej wpływ na recepcje filozoficznych systemów Wschodu, w: Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, red. J. Guja, Kraków, s. 17-30.
 • 2012, Muni – milczący mędrzec wśród gadatliwych braminów, "The Polish Journal of Arts and Culture", Kraków, s. 11–26.
 • 2011, Schematy medytacyjne w upaniszadzie Maitri, „Estetyka i Krytyka", Kraków, s. 83–96.
 • 2011, Determinizm – wolność – konieczność w ortodoksyjnej myśli indyjskiej, „Estetyka i Krytyka", Kraków, s. 113–126.
 • 2009, Dlaczego istnieje raczej "Ja" niż „to"? Ontologia podmiotu w Upaniszadach, WUJ Kraków;
 • 2008, Prawda, samopoznanie, wdzięk (współred. z M. Ruchel), WUJ Kraków;
 • 2006, Hinduizm, Wydawnictwo WAM, Kraków;
 • 2005, Wartości etyczne w różnych tradycjach religijnych (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
 • 2004, Upaniszady (wydanie II uzupełnione – tłumaczenie, wstęp, komentarz, appendix), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 

Projekty badawcze

 • Kierownik projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: POKL 04.01.01 – 171/09, tytuł: Poszerzenie oferty dydaktycznej UJ. Projekt promuje nowy kierunek: kognitywistyka oraz specjalność: filozofia Wschodu na kierunku filozofia. Głównymi beneficjentami projektu są doktoranci i młodzi doktorzy, którym są dofinansowywane staże i konferencje naukowe, zagraniczne i krajowe. Jest to ogólnie kilkanaście dofinansowań rocznie. Wyjazdy na konferencje są udzielane wyłącznie w przypadku, gdy jest zatwierdzony przez organizatorów referat. Owocem większości wyjazdów, finansowanych ze środków projektu, są publikacje w prestiżowych czasopismach.
 • Kierownik projektu finansowanego przez NCN w ramach programu Opus. Projekt pod tytułem: Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji będzie realizowany we współpracy z dr Agnieszką Staszczyk i dr Agatą Świerzowską w okresie od lutego 2014 roku do stycznia 2017 roku. Celem projektu jest przedstawienie wieloaspektowej, uwzględniającej różne perspektywy badawcze naukowej dokumentacji, dotyczącej zespołów świątynnych, fundowanych przez rodzinę Birlów. Analizowana będzie rola i funkcje zespołu badanych świątyń w życiu religijnym i społeczno-politycznym współczesnych Indii. Od strony kulturoznawczej niektóre świątynie zostaną przebadane pod kątem reprezentowanej – poprzez konkretne wizerunki – religijności, zadając między innymi pytanie, czy ich wznoszenie i funkcjonowanie jest wyłącznie przejawem typowo indyjskiej duchowości, czy nosi również znamiona duchowości uniwersalnej. 

 

Inne osiągnięcia

 • 2004, Nominacja do nagrody im. Jana Długosza, Kraków;
 • 1999, Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe; za przekład Upaniszad, Warszawa;
 • 1996, Wyróżnienie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za najlepszy przekład tekstu poetyckiego na język polski; za przekład Bhagawadgity, Warszawa.

Zobacz również