Rynek pracy

Absolwent studiów prowadzonych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, odznacza się znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk społecznych a także cechuje się wrażliwością i kompetencją międzykulturową. Ponadto posiada on wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury oraz głównych cywilizacji współczesnego świata, takich jak: cywilizacja zachodnia, islamu, konfucjańska i indyjska. Kursy fakultatywne poszerzają znajomość problematyki społeczno-kulturowej innych obszarów świata oraz prezentują mechanizmy współczesnych przemian cywilizacyjnych. W czasie studiów student ma możliwość nabycia praktycznej znajomości wybranego języka orientalnego (arabskiego, japońskiego, hindi - do wyboru w ramach studiów porównawczych studiów cywilizacji lub chińskiego, sanskrytu, tybetańskiego - do wyboru w ramach studiów nad buddyzmem). Zajęcia lektoratowe prowadzone w wymiarze 450 godzin na studiach I stopnia (z możliwością kontynuacji na studiach II stopnia) pozwalają na osiągnięcie kompetencji językowych pozwalających na pracę w międzykulturowym środowisku. Ukończenie studiów w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji uprawnia absolw enta do ubiegania się o pracę  w instytucjach i organizacjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają nabyć wiadomości i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i turystycznych, a także w ośrodkach doradczych i naukowych. Jak pokazują różnorodne dokonania naszych studentów, możliwości są ogromne.

W przygotowaniu do wejścia na rynek pracy efektywnie wspomaga projekt wdrożeniowych prac magisterskich Paidagogos Pro realizowany na Wydziale Filozoficznym. 

 

W toku studiów studenci mają możliwość realizacji praktyk zawodowych. Sprawdź, gdzie już byli. 

Losy absolwentów

Monitoring losów absolwentów prowadzi Biuro Karier UJ. Na stronach jednostki można zapoznać się z raportami zawierającymi dane dotyczące branż, w których podejmują pracę nasi absolwenci, średnich zarobków, średniego okresu poszukiwania pierwszej pracy. Od roku 2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia wyniki ogólnopolskiego badania absolwentów

Zapraszamy również do zapoznania się z relacjami naszych absolwentów oraz śledzenia #KPSCabsolwentNET na FB.