Cooperation

The Centre for Comparative Studies of Civilisations cooperates with various research and teaching facilities, both domestic and foreign. In case of interest please contact the appropriate deputies.

Domestic cooperation

Foreign cooperation

Współpraca B+R

Oferta usług badawczych

słowa kluczowe: cywilizacja europejska, religia, Bliski Wschód, zaratusztrianizm, kamienie, antropologia religii, Azja Południowa, literatura perska, literatura arabska, Daleki Wschód, Korea, Japonia, Chiny, religioznawstwo porównawcze

tematyka badań:

·         Terenowe i teoretyczne badania nad cywilizacją europejską:

o    porównawcze studia religii i kultur europejskich oraz współczesnych zjawisk religijnych.

·         Badania terenowe na Bliskim Wschodzie:

o    zaratusztrianizm oraz inne mniejszości religijne na Bliskim Wschodzie,

o    współczesna kultura świata irańskiego i arabskiego,

o    współczesna literatura perska i arabska,

o    wczesnochrześcijański monastycyzm.

·         Badania na Dalekim Wschodzie:

o    badania obejmujące chiński, japoński i koreański krąg kulturowy, zarówno w zakresie tradycji starożytnych, jak i współczesnych.

·         Badania z zakresu religioznawstwa porównawczego:

o    symbolika religijna i magiczna kamieni,

o    udział kamieni w sferze sakralnej, magicznej, a także związanej z nimi alchemii,

o    badania tekstów sakralnych dotyczących poszczególnych klejnotów,

o    udział w ludowej medycynie.

·         Antropologia społeczna i kulturowa, antropologia religii:

o    teoria kultury i cywilizacji,

o    badania kultury dawnej i współczesnej w obrębie czterech cywilizacji, objętych programem badawczym i dydaktycznym Katedry.

·         Badania w Azji Południowej:

o    terenowe i teoretyczne badania różnorodności religijnej i kulturowej, kultury materialnej języków oraz sztuki.

aparatura:

usługi:

·         analizy eksperckie, dworactwo dla firm i instytucji posiadających kontakty z krajami Wschodu;

·         szerzenie wiedzy na temat Wschodu w szkołach, instytucjach kultury i w obszarze biznesu;

·         budowanie kontaktów ze współpracownikami, partnerami z tego regionu;

·         opinie, ekspertyzy i raporty związane z sytuacją społeczno-polityczną Iranu, Afganistanu, Tadżykistanu, krajów Azji Południowej;

·         szkolenia i wykłady dotyczące sytuacji politycznej, społecznej, kulturowej i religijnej w tych rejonach;

·         kursy językowe: perski, hindi;

·         tłumaczenia niepoświadczone z języka perskiego, dari, tadżyckiego, hindi.

Stosowane metody i techniki badawcze:

·         socjologiczne badania jakościowe: badania terenowe, wywiady pogłębione, analizy tekstualne z użyciem oprogramowania typu Qualitative Data Analysis Software (QDAS);

·         badania językoznawcze i literaturoznawcze;

·         badania religioznawcze;

·         badania w zakresie archeologii i historii sztuki.

doświadczenie / referencje / realizacje:

·         doświadczenie: tłumaczenia dla wojska, sądu, prokuratury, straży granicznej, firm, instytucji kultury;

·         szkolenia dotyczące Afganistanu dla żołnierzy wyjeżdżających na misję stabilizacyjną.

forma współpracy: usługi badawcze, konsorcjum, projekt, inne

rodzaj usług badawczych: pomiary, analiza, ekspertyza

Logo