REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS DLA STUDENTÓW KPSC 2018/2019 SEMESTR ZIMOWY

Rejestracja odbywa się przez system USOS. Kod rejestracji: KPSC_18/19Z.

Termin rejestracji:


I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania):
​- dla II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich: od 17 września, godz. 10.00 do 2 października, godz. 17.00.
​- dla I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich: od 24 września, godz. 10.00 do 2 października, godzina 17.00.
II TURA (tylko rejestrowanie):
- dla wszystkich roczników i programów w KPSC: od 4 października, godz. 10.00 do 10 października, godz. 17.00.
 

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury!
W II turze zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.
PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.
Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które
znajdują się w systemie USOS.
 
Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
- pod właściwy program studiów,
- pod etap studiów (np. KU-DL-1/1),
i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.

​Przypominamy, że:
  • Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
  • Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student zostaje zarejestrowany przez sekretariat (student uprzednio składa pismo do Kierownika Katedry z prośbą o powtórzenie kursu).
***

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu i Instytutem Religioznawstwa studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w niej obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.
 
  • Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Religioznawstwa odbywa się 10.08.2018, godz. 8.00 do 30.09.2018, godz. 23.59. Studenci KPSC rejestrują się przez system USOS. Kody rejestracji: WFz-140-0-ZD-6, WFz-140-1-UD-4, WFz-140-2-UD-4

    WFz-140-3-UD-4, WFz-140-4-UD-4.

  • Rejestracja na przedmioty fakultatywne w IBiDW - od 24.09.
     
***

Studenci z IBiDW i IR będą mieli możliwość rejestracji na kursy w terminach 26.09-04.10.2018.
Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 10 października 2018 roku, w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ).
 
***

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:
wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
seminarium - min. 8 osób;
(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST).
W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

​Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów i harmonogramem zajęć.
PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.
 
_____________________________________________________________
Rejestracyjne FAQ:
 
W jakich jedostkach mogę realizować kursy fakultatywne?
Student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz z godna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta. 
Jednostki partnerskie KPSC to Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.

​W jaki sposób rejestruję się na przedmioty?
Instukcja.


Jak wygląda rejestracja na zajęcia z Wychowania Fizycznego?
Rejestracja na WF dla I roku, 1. stopnia odbywa się również w systemie usosweb i prowadzona jest przez Studium Wychowania Fizycznego.

Szczegółowe informacje na temat zajęć z WFu oraz terminy dostępne są tutaj.
Osoby, które mają już zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego (np. na innym kierunku lub uczelni), powinny podczas rejestracji na w-f skorzystać z opcji (kliknąć w ikonkę) "przepisz w-f".

Terminy rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2018/19:
pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2018 od godz.9.00 – 02.10.2018 do godz. 23.00,
druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2018 od godz.9.00 – 18.10.2018 do godz. 23.00. 

Szczegółowe informacje na temat rejestracji na WF dostępne są tutaj.

Jak wygląda rejestracja na zajęcia z języka angielskiego?
Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe.

Szczegółowych informacji i terminów rejestracji należy szukać tutaj.

Czy należy rejestrować się na szkolenie BHP?
Informacje dotyczące SZKOLENIA BHP - obowiązkowego dla I roku, studiów 1. I 2. stopnia - są dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ. 

Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 62 Rektora UJ z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy muszę rejestrować się na seminarium magisterskie, chociaż nie ma go w harmonogramie?
Tak. Seminaria magisterskie odbywają sie w formie indywidualnych spotkań z promotorem, stąd ich brak w harmonogramie ogólnym.

Data opublikowania: 23.07.2018
Osoba publikująca: Krystyna Mierzwa